TRIZ Innovation Inventor นวัตกรรม
Thai | English
 Company profile
บริษัท ดิอินเวนเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
The Inventor Development Co, Ltd.
ให้บริการในด้านการฝึกอบรมและให้คำปรึกษา โดยเฉพาะในด้านนวัตกรรมผ่านเครื่องมือ TRIZ 


บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี2005 (พศ.2548) โดยเริ่มจากการฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับ Six Sigma และเป็นจุดเริ่มต้นของการนำเครื่องมือ TRIZ มาใช้ในการแก้ปัญหาในโครงการ Six Sigma

เมื่อมีโอกาสได้ใช้เครื่องมือดังกล่าวบ่อยครั้ง จึงพบว่า TRIZ นั้นได้ทำให้กระบวนการคิดของคนเราเปลี่ยนไป ซึ่งจะนำไปสู่การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือกระบวนการต่างๆ จึงนำมาซึ่งการเปลียนแปลงปรับปรุงที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

นับตั้งแต่ปี 2010 (พศ.2553) เป็นต้นมา คุณธนะศักดิ์ ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ได้มีโอกาสเดินทางไปนำเสนอนวัตกรรมที่เกิดจาก TRIZ ทั้งที่ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ TRIZ จากหลากหลายประเทศ เพื่อเปิดกว้างทางความคิดและได้มองเห็นถึงวิวัฒนาการของนวัตกรรมต่างๆจากทั่วโลก

และในปี 2011 (พศ.2554) บริษัทฯได้จับมือกับบริษัทฯที่ปรึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมชั้นนำในต่างประเทศซึ่งมีนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญกว่า 8000 คนทั่วโลกเพื่อสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาและฝึกอบรม รวมถึงสร้างนวัตกรรมทีใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 


QM&E Business Consulting, South Korea หนึ่งในพันธมิตรด้านที่ปรึกษาและฝึกอบรมด้วย TRIZ 
 


เกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง


คุณธนะศักดิ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ตรงจากการทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็คทรอนิกส์ และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

ในปีคศ.2002 ได้รับประกาศนียบัตร Black Belt Certification จาก American Society for Quality Six Sigma (ASQ) 

ในปีคศ. 
2005 ได้ก่อตั้งบริษัท SME Business & Consultant Co., Ltd. ซึ่งภายหลังปลี่ยนเป็น The Inventor Development Co., Ltd. ภายใต้เครื่องหมายการค้า Tanasak®  เพื่อเผยแพร่แนวคิดอันทรงประสิทธิภาพจากประเทศรัสเซียที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดของคนซึ่งเรียกว่า TRIZ แนวคิดหรือเครื่องมือนี้สามารถอธิบายการก่อเกิดของนวัตกรรมใหม่ได้อย่างชัดเจน

   
คุณธนะศักดิ์ได้รู้จัก TRIZ เบื้องต้นจากการให้คำปรึกษาในโครงการ Six Sigma และเมื่อได้รับการแนะนำและส่งเสริมจาก ผศ.ไตรสิทธิ์ เบญจบุณยสิทธิ์ จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับ TRIZ อย่างจริงจังและลึกซึ้งยิ่งขึ้น และพบว่าเพิ่งจะรู้จักแค่เสี้ยวหนึ่งของ TRIZ เท่านั้น ยังมีความรู้เกี่ยวกับ TRIZ อีกมากที่ยังไม่ได้เรียนรู้ในก่อนหน้านี้

สำหรับประสบการณ์ด้านการบรรยาย นอกจากเป็นที่ปรึกษาและฝึกอบรมภายใต้ชื่อบริษัท The Inventor Development Co., Ltd.แล้ว ยังได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเกี่ยวกับ TRIZ, Six sigma และสถิติประยุกต์ให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายแห่ง รวมทั้งได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงงานในโครงการ Vocational Innovation Research and Development program (IRVE) ของกรมอาชีวศึกษา

ปัจจุบันคุณธนะศักดิ์ได้รับการรับรองและประกาศนียบัตร Practitioner TRIZ level III จาก MATRIZ และ IID (Institute of Innovative Design) โดย ดร.ยูริ ซาลามาตอฟ ผู้ซึ่งเป็นลูกศิษย์โดยตรงของ Genrich Altshuller 


 

งานเขียน

ในด้านงานเขี
ยน ได้มีส่วนช่วยในการจัดทำหนังสือ “TRIZ Theory of Innovation Problem Solving” ร่วมกับสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ในปี 2008 เขียนหนังสือ จากคิดได้อย่างไร สู่อย่างไรก็คิดได้ ด้วย TRIZ” จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อีไอสแควร์ และได้พิมพ์ครั้งที่ 2 ในปี 2011

หนังสือเล่มนี้พยายามจะอธิบายนิยามของ TRIZ ในรูปแบบกึ่งการ์ตูน เพื่อให้คนทั่วไปได้เข้าถึงและเข้าใจถึงหลักการของ TRIZ ให้มากขึ้น แต่ทั้งนี้ TRIZ ไม่ใช่เครื่องมือที่เพียงอ่านหนังสือหรือฟังบรรยายแล้วจะได้เป็นนวัตกรรมออกมา แต่เป็นเครื่องมือที่ใช้ฝึกฝนกระบวนการคิดของคนให้ไปสร้างนวัตกรรม ดังนั้นจึงมีอีกหลายประเด็นที่ควรคำนึงถึง

ประเด็นแรก ยามใดที่กระบวนการคิดถูกรบกวนจากฐานความคิดเดิมตามธรรมชาติมนุษย์ เช่น ประสบการณ์ การลองผิดลองถูก ขอให้ "ยั้งคิด" ว่ายังมีกระบวนการวิเคาระห์เพื่อให้เกิดสิ่งมี่เรามองหาอย่างเป็นระบบอยู่

ประเด็นที่สอง ในวงการผู้สอน TRIZ ทั่วโลกกล่าวกันว่า Secret of TRIZ คือการฝึก การฝึกข้อหนึ่งคือ การวิเคราะห์สิทธิบัตร โดยการประเมินความขัดแย้งที่สิทธิบัตรนั้นเอาชนะมาได้

ประเด็นสุดท้าย ความเข้าใจในกลไกของปัญหาเป็นจุดที่เราสามารถระบุความขัดแย้งที่ชัดเจนได้ 

ในปี 2010 ได้แปลหนังสือ Creative Problem Solving Techniques ของ James M.Higgins ร่วมกับ ดร.วิทยา สุหฤทดำรง ในชื่อภาษาไทยคือ"101 เทคนิคการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์"

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเทคนิคการแก้ปัญหาจากองค์กรและบุคคลจากทุกประเภทธุรกิจในหลากหลายประเทศ นำมรวมย่อและนำเสนอในรูปแบบที่อ่านและเข้าใจได้ง่าย

 

   Copyright @ 2009 All rights reserved. The Inventor Development Company Limited.
Engine by MAKEWEBEASY